ประวัติมูลนิธิรักษ์ธรรม

ความเป็นมา

    มูลนิธิรักษ์ธรรมขออนุญาตจัดตั้งเป็นมูลนิธิ เมื่อวันที่  26 เมษายน  2545  โดยคุณกนก  เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ ครอบครัว  รวมทั้งเพื่อนธรรมะ  เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในด้านการส่งเสริมพระศาสนา  ทั้งในด้านเผยแผ่ธรรมะทั้งด้านงานสร้างและบูรณะถาวรวัตถุ เช่น โบราณวัตถุ ศาลา และ พระเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหลายแห่ง เช่น พระธาตุโกฎแก้ว เป็นต้น

    ดังนั้นเพื่อให้การทำกุศลก่อประโยชน์ให้ถึงผู้อื่นด้วย  จึงดำริในการจัดตั้งมูลนิธิ ทำให้มีมูลนิธิ “รักษ์ธรรม” มาจนทุกวันนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ศึกษาและบำรุงพระพุทธศาสนา
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า
 3. เป็นทุนภัตตาหาร และรักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณร ตามวัดต่างๆ
 4. เป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุนักศึกษาที่เรียนดี
 5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การ การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

แนวทางดำเนินงานของมูลนิธิรักษ์ธรรม

    โครงการหลัก  เผยแผ่พระธรรมตามพระไตรปิฏก

    ด้วยมูลนิธิรักษ์ธรรม เล็งเห็นคุณประโยชน์ในการรักษาพระสัทธรรมไม่ให้เลอะเลือนอันตรธานไป ดังพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน  สุคตสูตร  สาเหตุแห่งการอันตรธานของพระพุทธศาสนา  4  ประการ

 

พระสัทธรรมอันตรธานด้วยเหตุ 4 ประการ

 1. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เล่าเรียนสูตรอันเชื่อถือกันมาผิด ใช้บทพยัญชนะที่ผิด อรรถแห่งบทพยัญชนะ ใช้ผิดย่อมมีความหมายอันผิดไปด้วย
 2. ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่ายาก มีความประพฤติที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนรับคำสั่งสอนโดยเคารพ
 3. ภิกษุเหล่าใดเป็นพหูสูตเล่าเรียนพระไตรปิฎก ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ภิกษุเหล่านั้นไม่เอาใจใส่บอกแก่ผู้อื่น เมื่อภิกษุเหล่านั้นล่วงจากไปสูตร
 4. ภิกษุผู้ใหญ่เป็นผู้สะสมบริขาร ( ปัจจัย 4 )ปฏิบัติย่อหย่อนมุ่งไปทางจะลาสิกขา ทอดธุระในวิเวกไม่ทำความเพียรเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง หมู่ชนผู้เกิดภายหลังได้เยี่ยงอย่างภิกษุผู้ใหญ่เหล่านั้น ก็พลอยเป็นผู้สะสมบริขารปฏิบัติย่อหย่อนมุ่งไปทางจะลาสิกขาทอดธุระในปวิเวกไม่ทำความเพียรเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ้งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งไปตามๆกัน

 

พระสัทธรรมตั้งอยู่ด้วยเหตุ  4  ประการ

 

 1. ภิกษุทั้งหลายในพระวินัยนี้เล่าเรียนสูตรอันเชื่อถือกันมาถูกต้อง ใช้บทพยัญชนะที่ถูกต้อง อรรถแห่งบทพยัญชนะที่ใช้ถูกต้อง ย่อมมีความหมายอันถูกต้องเช่นกัน
 2. ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่าง่าย ประกอบด้วยธรรมอันเป็นผู้ว่าง่าย เป็นผู้อดทนรับคำสั่งสอนโดยเคารพ
 3. ภิกษุเหล่าใดเป็นพหูสูตเล่าเรียนพระไตรปิฎก ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ภิกษุเหล่านั้นเอาใจใส่บอกสอนสูตรแก่ผู้อื่น เมื่อภิกษุเหล่านั้นล่วงจากไป สูตรก็ไม่ขาดมูล ( คือครูอาจารย์ ) มีที่พึ่งอาศัยสืบกันไป
 4. ภิกษุผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้สะสมบริขารไม่ปฏิบัติย่อหย่อนเป็นผู้ไม่มุ่งหน้าไปทางจะลาสิกขา เป็นผู้ไม่ทอดธุระในทางวิเวกทำความเพียรเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง หมู่ชนผู้เกิดมาภายหลังได้เยี่ยงอย่างภิกษุผู้ใหญ่เหล่านั้น ก็พากันเป็นผู้สะสมบริขารไม่ปฏิบัติย่อหย่อนเป็นผู้ไม่มุ่งหน้าไปทางการลาสิกขาเป็นผู้ไม่ทอดธุระในปวิเวกทำความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ้งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งไปตามๆกัน

 

    

โครงการเสริม

 

 1. เพื่อให้กุศลจิตเกิดต่อเนื่องยาวนานเป็นอารมณ์กรรมฐานทางมูลนิธิจึงได้จัดพิมพ์หนังสือบทสรรเสริญพระรัตนตรัย โดยรวบรวมพระสูตรซึ่งเป็นพุทธพจน์ที่ตถาคตทรงตรัสสอนพระสาวกในสถานที่ต่างๆ ทั้งในแนวสมถะ  เช่น นิธิกัณฑ์ , เมตตสูตร ฯลฯ  แนววิปัสสนา เช่น อนัตตลักขณสูตร , อาทิตตปริยายสูตร และพระสูตรต่างๆ ประมาณ 40 สูตร โดยจัดทำรูปเล่ม 2 ขนาด เพื่อสะดวกในการใช้งาน บริจาคตามวัดต่างๆ และ แก่พุทธศาสนิกชนที่ให้ความสนใจ
 2. จัดนำสมาชิกไปนมัสการสังเวชนียสถาน เพื่อเป็นพุทธบูชา ณ ประเทศอินเดีย โดยกิจกรรมหลักของกลุ่ม คือ การสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย การสาธยายพระสูตร และบรรยายพระสูตรเรื่องที่พระตถาคตทรงแสดง ณ สถานที่นั้นๆ ตามจริงโดยพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก ซึ่งยังกุศลจิตให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังและสัมผัสสถานที่จริงเกิดปีติปราโมทย์ดุจกลับไปอยู่ในสมัยพุทธกาล
 3. จัดพาสมาชิกไปทอดผ้าป่า ณ วัดพุทธในประเทศศรีลังกา ได้แก่วัดDEHIWELA  VIDYAWARDHANA  PIRIVEN  VIHARA  พร้อมถวายพระประธาน คือ พระพุทธชินราช เพื่อเป็นที่สักการะของชาวพุทธในประเทศศรีลังกาต่อไป
 4. ซ่อมแซมและบูรณะสถานที่ ที่ผู้มีจิตศรัทธาสร้างไว้กับพระศาสนาให้อยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามเพื่อเป็นที่สักการะของชนรุ่นหลังต่อไป เช่น

                4.1 อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ณ พระธาตุโกฏแก้ว จังหวัดเชียงราย

                4.2 พระธาตุม่อนจอมผ่อ ณ วัดอรัญญวิเวกคีรี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายได้บูรณะพระธาตุให้ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เปลี่ยนยอดฉัตรลงมาถึงฐาน ซึ่งเป็น 1 ใน 9 พระธาตุที่สวยงามที่สุด

                4.3 บูรณะพระเจดีย์วัดป่าแดง พร้อมทั้งอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุบนยอดพระเจดีย์ จังหวัดเชียงราย

                4.4 ถวายพระประธานในอุโบสถวัดเกาะรากเสียดนอก จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นที่รวมศรัทธาของชาวอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

                4.5 ถวายแผ่นธรรมะ MP3 แด่พระภิกษุผู้ศึกษา และกิจกรรมบุญอื่นๆ

 1. จัดการอบรมธรรมะสร้างคนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนประถมศึกษาเขตอำเภอคลองหลวง จำนวน 24 โรงเรียน นักเรียนทั้งหมดจำนวน 4,500 คน เป็นเวลา 17 วัน โดยนิมนต์พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก แสดงธรรมเทศนา เรื่อง ทิศทั้ง 6 เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี และ ครู – อาจารย์ พร้อมทั้งประกวดระบายสีสมุดภาพพุทธประวัติ เพื่อมอบรางวัลเป็นทุนการศึกษา ทั้งพาไปทัศนศึกษาวัดต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 2. ถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร
 3.        ร่วมนิทรรศการงานสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา ที่องค์กรทางพระพุทธศาสนาจัดเป็นประจำทุกปี ณ มณฑลท้องสนามหลวง
   
   

   

มูลนิธิรักษ์ธรรม มีวัตถุประสงค์ย่อดังนี้ ศึกษาและบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นทุนภัตตาหาร การศึกษา การรักษาพยาบาล พระภิกษุ สามเณร เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
๙๘/๖๙ หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ : 02-711-5997-8
Facebook : มูลนิธิรักษ์ธรรม
อีเมล์ : Raksdhamma_foundation@hotmail.com