ฟังธรรม

เสียงธรรมะ


จริยาปิฎก
จาก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ ๗๔

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒แผ่นที่ ๓แผ่นที่ ๔แผ่นที่ ๕แผ่นที่ ๖ l แผ่นที่ ๗ l แผ่นที่ ๘ l แผ่นที่ ๙ l แผ่นที่ ๑๐ l แผ่นที่ ๑๑พุทธวงศ์
จาก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ ๗๓

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕ l แผ่นที่ ๖ l แผ่นที่ ๗ l แผ่นที่ ๘ l แผ่นที่ ๙ l แผ่นที่ ๑๐มหาปรินิพพานสูตร
จาก ทีฆนิกาย มหาวรรค ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ ๑๓

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก
แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕ l แผ่นที่ ๖มหาปทานสูตร
จาก ขุททกนิกาย มหาวรรค ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ ๑๓

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓พระมหากรุณาสมาบัติญาณ

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ท้าวสักกะสรรเสริญพระพุทธคุณ

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑บทสรรเสริญพระรัตนตรัย

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕พุทธคุณ

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑อุทานจาก ขุททกนิกาย อุทาน ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ ๔๔

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕ l แผ่นที่ ๖ l แผ่นที่ ๗ l แผ่นที่ ๘ l แผ่นที่ ๙ l แผ่นที่ ๑๐ l แผ่นที่ ๑๑ l แผ่นที่ ๑๒อิติวุตตกะ
จากขุททกนิกายอิติวุตตกะ ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัยเล่มที่ ๔๕

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕พระปัจเจกพุทธเจ้า
จาก ขุททกนิกาย ขัคควิสาณสูตร สุตตนิบาต เล่มที่ ๔๖

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑พระเวสสันดร

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑มงคลสูตรจาก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ มงคลสูตร เล่มที่ ๓๙

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ธรรมวันอาทิตย์

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓กรรมบถ

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔สีลนิทเทส
จาก คัมภีร์วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค6 ฉบับมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ อภิธรรมฯปริจเฉทที่ ๑

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ทสุตตรสูตร
จาก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ ๑๖

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕ l แผ่นที่ ๖ l แผ่นที่ ๗ l แผ่นที่ ๘ l แผ่นที่ ๙สุญญตา

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑มิลินทปัญหา
จาก มิลินทปัญหา ฉบับมูลนิธิปราณี สำเริงราชย์ เล่มที่ ๑-๓

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕ l แผ่นที่ ๖ l แผ่นที่ ๗ l แผ่นที่ ๘อุรคสูตร
จาก ขุททกนิกาย สุดตนิบาต อุรคสูตร เล่มที่ ๔๖

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ปัญญานิทเทส
จาก คัมภีร์วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค6 ฉบับมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕ l แผ่นที่ ๖ l แผ่นที่ ๗ l แผ่นที่ ๘ l แผ่นที่ ๙ l แผ่นที่ ๑๐ปฏิสัมภิทามรรค
จากขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ ๖๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕ l แผ่นที่ ๖ l แผ่นที่ ๗ l แผ่นที่ ๘ l แผ่นที่ ๙ l แผ่นที่ ๑๐เนตติปกรณ์
จากฉบับแปลโดย อาจารย์ คุณารักษ์ นพคุณ

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕ l แผ่นที่ ๖ l แผ่นที่ ๗ l แผ่นที่ ๘ l แผ่นที่ ๙ l แผ่นที่ ๑๐ธนิยสูตร
จาก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ธนิยสูตร เล่มที่ ๔๖

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑สติปัฏฐาน อุทเทส
จาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๑๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน
จาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๑๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕ l แผ่นที่ ๖ l แผ่นที่ ๗ l แผ่นที่ ๘ l แผ่นที่ ๙ l แผ่นที่ ๑๐ l แผ่นที่ ๑๑ l แผ่นที่ ๑๒ l แผ่นที่ ๑๓เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐานจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ ๑๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐานจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ ๑๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕ l แผ่นที่ ๖ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน นิวรณบรรพจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน นวิรณบรรพ เล่มที่ ๑๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน ขันธบรรพจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ สติปัฏฐานสูตร เล่มที่ ๑๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕ l แผ่นที่ ๖ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน อายตนบรรพจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ สติปัฏฐานสูตร เล่มที่ ๑๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕ l แผ่นที่ ๖ l แผ่นที่ ๗ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน โพชฌงค์บรรพจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ สติปัฏฐานสูตร เล่มที่ ๑๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน สัจจบรรพจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ สติปัฏฐานสูตร เล่มที่ ๑๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕ l แผ่นที่ ๖ l แผ่นที่ ๗ l แผ่นที่ ๘ l แผ่นที่ ๙ l แผ่นที่ ๑๐สัมมาทิฏฐิสูตรจาก สัมมาทิฏฐิสูตร มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์เล่มที่ ๑๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒วัตถูปมสูตรจาก  มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ วัตถูปมสูตร ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ ๑๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑สัลเลขสูตรจาก สัลเลขสูตร มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มที่ ๑๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑มูลปริยายสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มที่ ๑๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕ l แผ่นที่ ๖ l แผ่นที่ ๗ l แผ่นที่ ๘สัพพาสวสังวรสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ สัพพาสวสังวรสูตร เล่มที่ ๑๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕อากังเขยยสูตร
จาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ อากังเขยยสูตร เล่มที่ ๑๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ธรรมทายาทสูตร
จาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ธรรมทายาทสูตร เล่มที่ ๑๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก
แผ่นที่ ๑ภยเภรวสูตร
จาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ภยเภรวสูตร เล่มที่ ๑๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑อณังคณสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ อณังคณสูตร เล่มที่ ๑๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑จูฬสีหนาทสูตร
จาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ จูฬสีหนาทสูตร เล่มที่ ๑๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑มหาสีหนาทสูตร
จาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มหาสีหนาทสูตร เล่มที่ ๑๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑จูฬทุกขักขันธสูตรจากมัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ จูฬทุกขักขันธสูตร เล่มที่ ๑๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑มหาทุกขักขันธสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มหาทุกขักขันธสูตร เล่มที่ ๑๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑วนปัตถสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ วนปัตถสูตร เล่มที่ ๑๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑เจโตขีลสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เจโตขีลสูตร เล่มที่ ๑๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑อนุมานสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ อนุมานสูตร เล่มที่ ๑๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑มธุปิณฑิกสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มธุปิณฑิกสูตร เล่มที่ ๑๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑กกจูปมสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ กกจูปมสูตร เล่มที่ ๑๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑วิตักกสัณฐานสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ วิตักกสัณฐานสูตร เล่มที่ ๑๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑เทวธาวิตักกสูตร
จาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เทวธาวิตักกสูตร เล่มที่ ๑๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑วัมมิกสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ วัมมิกสูตร เล่มที่ ๑๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑นิวาปสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ นิวาปสูตร เล่มที่ ๑๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑รถวินีตสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ รถวินีตสูตร เล่มที่ ๑๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑มหาหัตถิปโทปมสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มหาหัตถิปโทปมสูตร เล่มที่ ๑๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑จูฬหัตถิปโทปมสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ จูฬหัตถิปโทปมสูตร เล่มที่ ๑๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑จูฬ – มหาสาโรปมสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ จูฬ – มหาสาโรปมสูตร เล่มที่ ๑๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ปาสราสิสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ปาสราสิสูตร เล่มที่ ๑๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑อลคัททูปมสูตร
จาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ อลคัททูปมสูตร เล่มที่ ๑๘

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑จูฬโคสิงคสาลสูตร
จาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ จูฬโคสิงคสาลสูตร เล่มที่ ๑๙

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑มหาโคสิงคสาลสูตร
จาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มหาโคสิงคสาลสูตร เล่มที่ ๑๙

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑มหา – จูฬโคปาลสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มหา – จูฬโคปาลสูตร เล่มที่ ๑๙

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑จูฬ – มหาสัจจกสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ จูฬ – มหาสัจจกสูตร เล่มที่ ๑๙

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑จูฬตัณหาสังขยสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ จูฬตัณหาสังขยสูตร เล่มที่ ๑๙

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑มหาตัณหาสังขยสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มหาตัณหาสังขยสูตร เล่มที่ ๑๙

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑สาเลยกสูตร – เวรัญชกสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ สาเลยกสูตร – เวรัญชกสูตร เล่มที่ ๑๙

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑จูฬเวทัลลสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ จูฬเวทัลลสูตร เล่มที่ ๑๙

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑มหาเวทัลลสูตร
จาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มหาเวทัลลสูตร เล่มที่ ๑๙

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑จูฬ – มหา ธัมมสมาทานสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ จูฬ – มหาธัมมสมาทานสูตร เล่มที่ ๑๙

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑จูฬอัสสปุรสูตร
จาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ จูฬอัสสปุรสูตร เล่มที่ ๑๙

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑มหาอัสสปุรสูตร
จาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มหาอัสสปุรสูตร เล่มที่ ๑๙

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑วีมังสกสูตรจาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ วีมังสกสูตร เล่มที่ ๑๙

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑

พรหมนิมันตนิกสูตร
จาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ พรหมนิมันตนิกสูตร เล่มที่ ๑๙

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑มารตัชชนียสูตร
จาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มารตัชชนียสูตร เล่มที่ ๑๙

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑โกสัมพิยสูตร
จาก มัชณิมนิกาย มูลปัณณาสก์ โกสัมพิยสูตร เล่มที่ ๑๙

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑กันทรกสูตรจาก มัชณิมนิกาย มัชณิมปัณณาสก์ กันทรกสูตร เล่มที่ ๒๐

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑อัฏฐนาครสูตร
จาก มัชณิมนิกาย มัชณิมปัณณาสก์ อัฐนาครสูตร เล่มที่ ๒๐

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑เสขปฏิปทาสูตรจาก มัชณิมนิกาย มัชณิมปัณณาสก์ เสขปฏิปทาสูตร เล่มที่ ๒๐

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑โปตลิยสูตรจาก มัชณิมนิกาย มัชณิมปัณณาสก์ โปตลิยสูตร เล่มที่ ๒๐

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑อุปาลิวาทสูตร
จาก มัชณิมนิกาย มัชณิมปัณณาสก์ อุปาลิวาทสูตร เล่มที่ ๒๐

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ชีวกสูตรจาก มัชณิมนิกาย มัชณิมปัณณาสก์ ชีวกสูตร เล่มที่ ๒๐

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑กุกกุโรวาทสูตร
จาก มัชณิมนิกาย มัชณิมปัณณาสก์ กุกกุโรวาทสูตร เล่มที่ ๒๐

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑อภยราชกุมารสูตรจาก มัชณิมนิกาย มัชณิมปัณณาสก์ อภยราชกุมารสูตร เล่มที่ ๒๐

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑พหุเวทนียสูตร
จาก มัชณิมนิกาย มัชณิมปัณณาสก์ พหุเวทนียสูตร เล่มที่ ๒๐

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑อาสาฬหบูชา ๒๕๔๖

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑อยู่ที่เป้าหมาย

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑

มาฆบูชา ๒๕๔๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑พรหมวิหารธรรมะกำจัดความโกรธ

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕ l แผ่นที่ ๖ l แผ่นที่ ๗ l แผ่นที่ ๘ l แผ่นที่ ๙ l แผ่นที่ ๑๐ l แผ่นที่ ๑๑ l แผ่นที่ ๑๒ไตรสรณคมน์

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕พระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณ

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕ l แผ่นที่ ๖ l แผ่นที่ ๗ l แผ่นที่ ๘ l แผ่นที่ ๙มหานิทเทสจาก ขุททกนิกาย มหานิทเทส ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๖๖

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒ l แผ่นที่ ๓ l แผ่นที่ ๔ l แผ่นที่ ๕ l แผ่นที่ ๖ l แผ่นที่ ๗จูฬนิทเทส
จาก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๖๗

บรรยายโดย พระสมบัติ นันทิโก

แผ่นที่ ๑ l แผ่นที่ ๒

มูลนิธิรักษ์ธรรม มีวัตถุประสงค์ย่อดังนี้ ศึกษาและบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นทุนภัตตาหาร การศึกษา การรักษาพยาบาล พระภิกษุ สามเณร เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
๙๘/๖๙ หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ : 02-711-5997-8
Facebook : มูลนิธิรักษ์ธรรม
อีเมล์ : Raksdhamma_foundation@hotmail.com