9 โครงการงานสงเคราะห์ วัดต้นแบบของสำนักพุทธ

9 โครงการงานสงเคราะห์ วัดต้นแบบของสำนักพุทธ

อาหารและสิ่งของมากมายที่ประชาชนนำไปไหว้และแก้บน หลวงพ่อสมหวัง ตามความศรัทธาในแต่ละวัน เป็นทุนสนับสนุนโครงการสงเคราะห์ของวัด.

งานสาธารณสงเคราะห์ เป็นงานที่มีความสำคัญในกิจการพระพุทธศาสนา เป็นงานที่มหาเถรสมาคมกำหนดให้พระสงฆ์ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือ พัฒนาสังคมยามเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และปัญหาสังคมขาดที่พึ่ง

พระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ต้นแบบวัดจัดทำโครงการสงเคราะห์.

ดังนั้น งานสาธารณสงเคราะห์จึงถือเป็น 1 ในโครงการศีล 5 ซึ่งมีหัวข้อ 8 ข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม

โดยให้วัดต่างๆยกเอาข้อใดข้อหนึ่งไปปฏิบัติอย่างจริงจัง…

 

 

พระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.นครปฐม เปิดศูนย์หน่วยกู้ภัยประจำตำบลและอำเภอ ที่วัดกลางบางพระ.

ในภาวะปกติ พระสงฆ์มีหน้าที่ดำรงตนเป็นแบบอย่างและคอยให้คำปรึกษา รวมทั้งเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคมไปในทางที่ถูกที่ควร เห็นได้จากการที่พระสงฆ์เป็นผู้นำในการจัดการชุมชน จัดการป่า จัดการน้ำ และจัดการวัด

เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชน พัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ฝึกสัมมาชีพ ซึ่งถือว่าพระสงฆ์มีส่วนในการช่วยพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง

 

พระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ ร่วมกับ ปภ.จ.นครปฐม แจกหมวกนิรภัยให้กับประชาชนไว้สวมใส่ขับขี่ จยย.เพื่อความปลอดภัย.

ในภาวะวิกฤติ ประเทศชาติมีสาธารณภัย พระสงฆ์และวัดถือเป็นองค์กรสำคัญในการประสานศรัทธาของประชาชน สนับสนุนภาครัฐในการเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ทางกาย ด้วยวัตถุสิ่งของจำเป็นเบื้องต้น และบรรเทาทุกข์ทางใจ ในการนำเอาหลักธรรมไปประคับประคองจิตใจให้ก้าวพ้นภาวะวิกฤติ

วัดกลางบางพระ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งมี พระครูศรีสุตากร เป็นเจ้าอาวาส เป็นหนึ่งวัดตัวอย่างที่น้อมนำ โดยยกเอา 1 ในศีล 5 ไปปฏิบัติในเรื่องของสาธารณสงเคราะห์อย่างจริงจัง

 

เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระและพระสงฆ์นำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับหน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และ ตชด.ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก.

โดยจัดโครงการงานสาธารณสงเคราะห์ ไว้ถึง 9 โครงการที่ให้ประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงวัด ผู้ยากไร้ และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย

มี มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยบรรเทาสาธารณภัย จ.นครปฐม (ปภ.) จิตอาสาหลวงพ่อสมหวัง ให้การสนับสนุน

9 โครงการที่ว่า เริ่มจาก 1.โครงการส่งเสริมตลาดสินค้า สร้างตลาดให้ชุมชนนำสินค้าภาคเกษตรมาขายเพื่อสร้างรายได้

2.โครงการปันน้ำใจให้น้องผู้พิการ มอบรายได้จากการจัดเก็บค่าที่จอดรถคันละ 1 บาท มอบให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ 77 จังหวัด เดือนละ 1 จังหวัด

 

ตำรวจตรวจเยี่ยมชมเครื่องมือที่ใช้ในการดับเพลิงของ มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง ต้นแบบงานสงเคราะห์ของสำนักพุทธศาสนา.

3.โครงการจัดตั้งหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกกรณี ทั้งในและนอกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย อัคคีภัย รวมถึงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะบ้านไฟไหม้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และผู้ยากไร้ที่เสียชีวิตขาดที่พึ่ง จะช่วยเหลือโดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย

4.โครงการวัดช่วยวัด (พี่อุ้มน้อง) เพื่องานพระพุทธศาสนา 5.โครงการช่วยเหลือสนับสนุน โรงเรียน โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา 6.โครงการปฏิบัติธรรมทุกเสาร์อาทิตย์

7.โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และผู้ยากไร้

8.โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั้งในและนอกพื้นที่

 

นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยไฟไหม้บ้านในเขต อ.สามพราน จ.นครปฐม บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น.

9.โครงการแบ่งปันของกินของใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั้งในและนอกพื้นที่

โครงการดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่ปี 2558 ใช้เวลา 4 ปี ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐ ชุมชน และจิตอาสา จนได้รับวัดต้นแบบของสำนักพุทธศาสนาที่ให้การยอมรับ เชิญชวนเจ้าอาวาสวัดต่างๆให้มาศึกษาดูงาน

ถือเป็นวัดหนึ่งเดียวที่ประสบผลในเรื่องงานสาธารณสงเคราะห์เต็มรูปแบบ ตามโครงการศีล 5 บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน จับมือกันอย่างเหนียวแน่น

ทั้งหมดนี้ต้องชื่นชม พระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ ผู้จัดทำโครงการตามนโยบายของสำนักพุทธศาสนา และปณิธานของหลวงพ่อพุฒ อดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพไป ถึงกับยอมสละตำแหน่งเจ้าคณะตำบลวัดละมุด เพื่อมาพัฒนาอย่างจริงจัง

โดยมีพระพุทธรูป หลวงพ่อสมหวัง ที่ผู้คนศรัทธาว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ที่ประทานพรและเป็นกำลังใจให้สานงานสำเร็จตามที่ หลวงพ่อพุฒ อดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพ ท่านสั่งไว้ ยึดนโยบายตามคำขวัญที่ตั้งไว้…

 

นำสิ่งของและเงินช่วยเหลือในโครงการจอดรถคันละ 1 บาท ไปช่วยเหลือเด็กพิการ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.นครสวรรค์.

“แสวงหาจุดร่วม สมานจุดต่าง ทำวัดให้เป็นที่พึ่งของประชาชน”

นี่คืออีกหนึ่งผลงานที่เกิดจากพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ถือเป็น “เนื้อนาบุญ” โดยแท้ของ พระพุทธศาสนา เป็นต้นแบบให้กับวัดอื่นๆ
นำไปปฏิบัติตาม

ทุกวันนี้ พระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ ยังคงปฏิบัติตนเหมือนเช่นที่ผ่านมา ช่วยเหลือกิจกรรมสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสุขของผู้คนในสังคม.

 

แหล่งที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/1610085
ภุชงค์ ทิพยะวัฒน์

มูลนิธิรักษ์ธรรม มีวัตถุประสงค์ย่อดังนี้ ศึกษาและบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นทุนภัตตาหาร การศึกษา การรักษาพยาบาล พระภิกษุ สามเณร เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
๙๘/๖๙ หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ : 02-711-5997-8
อีเมล์ : Raksdhamma_foundation@hotmail.com