สถานีโทรทัศน์มูลนิธิ

มูลนิธิรักษ์ธรรม  โทร.  02-711-5997-8

รายการ MP3 พระธรรมตามพระไตรปิฎก  บรรยายโดย พระอาจารย์สมบัติ  นันทิโก 

รหัส ชื่อชุด เนื้อหาโดยสรุป จำนวนแผ่น
001-00 จริยาปิฎก หลักการคิดและวิธีสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า (เล่มที่๗๔) 11
002-00 พุทธวงศ์ คำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ (เล่มที่ ๗๓) 10
003-00 มหาปรินิพพานสูตร การปฏิบัติตามพระพุทธพจน์ชื่อว่าบูชาอย่างสูงสุดแด่พระพุทธเจ้า   (เล่มที่ ๑๓ ) 6
004-00 มหาปทานสูตร ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ๗ พระองค์  (เล่มที่ ๑๓ ) 3
005-00 พระมหากรุณาสมาบัติญาณ ความน่าสงสารของสัตว์โลกในสายตาพระพุทธเจ้า 1
006-00 ท้าวสักกะสรรเสริญพระพุทธคุณ พระพุทธคุณ ๘ 1
007-00 บทสรรเสริญพระรัตนตรัย ขยายความจากหนังสือสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยฉบับมูลนิธิรักษ์ธรรม 5
008-00 พุทธคุณ คุณของพระพุทธองค์ 1
009-00 อุทาน พุทธอุทาน  ( เล่มที่ ๔๔) 12
010-00 อิติวุตตกะ  อิติวุตตกะ (เล่มที่ ๔๕ ) 5
011-00 พระปัจเจกพุทธเจ้า เที่ยวไปผู้เดียวดุจนอแรด ( เล่มที่ ๔๖ ) 3
012-00 พระเวสสันดร นักเสียสละผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นพระพุทธเจ้า 1
013-00 มงคลสูตร เหตุแห่งความเจริญ  ๓๘  ประการ (เล่มที่ ๓๙ ) 2
014-00 ธรรมวันอาทิตย์ ชาดก 3
015-00 กรรมบถ มหาปุริสลักษณะ พร้อมทั้งเหตุ 4
016-00 สีลนิทเทส วิสุทธิมรรค สีลนิทเทส 3
017-00 อภิธรรมฯปริจเฉทที่ ๑ ความวิจิตรของจิต 4
019-00 ทสุตตรสูตร การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (เล่มที่ ๑๖ ) 9
020-00 สุญญตา อนัตตานุปัสสนา 1
021-00 มิลินทปัญหา พระเจ้ามิลินถาม  พระนาคเสนตอบ   (จากฉบับมูลนิธิปราณี  สำเริงราชย์ ) 8
เรื่องใหม่ อุรคสูตร การกำจัดกองทุกข์ด้วยอริยมรรค  สู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพาน  ( เล่มที่ ๔๖ ) 1
ร่วมบริจาคแผ่นละ  50  บาท   เงินบริจาคทั้งหมดมูลนิธิรักษ์ธรรมนำไปเผยแผ่รายการพระธรรมตามพระไตรปิฏก 
ทางสถานีวิทยุ  AM1035  วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 21.00-23.00 น.  และ AM1422  วันเสาร์ - วันอาทิตย์  เวลา 11.00-12.00 น. และ 21.00-22.00 น.

มูลนิธิรักษ์ธรรม  โทร.  02-711-5997-8

รายการ MP3 พระธรรมตามพระไตรปิฎก  บรรยายโดย พระอาจารย์สมบัติ  นันทิโก 

รหัส ชื่อชุด เนื้อหาโดยสรุป จำนวนแผ่น
022-00 ปัญญานิทเทส การเจริญวิปัสสนาตามวิสุทธิมรรค ฉบับมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ  10
023-00 ปฏิสัมภิทามรรค แนวทางเพิ่มความเชียวชาญแห่งปัญญา ๔  ประการ( เล่มที่๖๘)     10
024-00 เนตติปกรณ์ หลักการและวิธีวิจัยพระไตรปิฎก  ฉบับแปลโดย  อ.คุณารักษ์  นพคุณ 10
025-00 ธนิยสูตร คนมีโคย่อมทุกข์เพราะโค  สุตตนิบาท  ( เล่มที่ ๔๖ ) 1
  พระไตรปิฎก  เล่มที่  17  ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ฉบับ 91 เล่ม  
026-00  สติปัฏฐานสูตร  อุทเทส สรุปวิธีการเจริญสติปัฏฐานเบื้องต้น 3
026-01 กายานุปัสสนา พิจารณาเห็นกาย ๑๔ วิธี 13
026-02 เวทนานุปัสสนา พิจารณาเห็นเวทนา ๙ วิธี 5
026-03 จิตตานุปัสสนา พิจารณาเห็นจิต ๑๖ วิธี 6
026-040 ธัมมาฯ นิวรณ์บรรพ การกำหนดรู้กิเลส ๕ อย่าง 2
026-041 ธัมมาฯ ขันธบรรพ การกำหนดรู้โดยความเป็นขันธ์ 6
026-042 ธัมมาฯ อายตนบรรพ การกำหนดรู้อายตนะ ๑๒ อย่าง 7
026-043 ธัมมาฯ โพชฌงค์บรรพ การเจริญโพชฌงค์ ๗ 4
026-044 ธัมมาฯ สัจจบรรพ การพิจารณาอริยสัจ ๔ 10
026-05 สัมมาทิฏฐิสูตร ความเห็นถูกในอริยสัจ ๔ 2
026-06 วัตถูปสูตร วิธีชำระจิตเหมือนซักผ้า 1
026-07 สัลเลขสูตร ความขัดเกลาอกุศลธรรม ๔๔ ประการ   1
026-08 มูลปริยายสูตร ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ 8
026-09 สัพพาสวสังวรสูตร ละทิฏฐิสวะด้วยการเห็นอริยสัจ 5
026-10 อากังเขยยสูตร ศีลเป็นมูลเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทั้งปวง 1
ร่วมบริจาคแผ่นละ  50  บาท   เงินบริจาคทั้งหมดมูลนิธิรักษ์ธรรมนำไปเผยแผ่รายการพระธรรมตามพระไตรปิฏก 
ทางสถานีวิทยุ  AM1035  วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 21.00-23.00 น.  และ AM1422  วันเสาร์ - วันอาทิตย์  เวลา 11.00-12.00 น. และ 21.00-22.00 น.

มูลนิธิรักษ์ธรรม  โทร.  02-711-5997-8

รายการ MP3 พระธรรมตามพระไตรปิฎก  บรรยายโดย พระอาจารย์สมบัติ  นันทิโก

รหัส ชื่อชุด เนื้อหาโดยสรุป จำนวนแผ่น
026-11 ธรรมทายาทสูตร อย่าเป็นอามิสทายาท จงเป็นธรรมทายาทรับมรดกอริยทรัพย์จากพระพุทธเจ้าเถิด 1
026-12 ภยเภรวสูตร ผู้มีความบริสุทธิ์ไม่มีความหวาดสะดุ้งกลัวภัยจากที่ไหนๆ 1
026-13 อณังคณสูตร พระสารีบุตรแสดงธรรมเพื่อกำจัดกิเลสที่หยาบช้าดุจเนินเขา 1
  พระไตรปิฎก  เล่มที่  18  ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  ฉบับ 91 เล่ม  
027-00 จูฬสีหนาทสูตร ศรัทธาในพระศาสนาที่นำออกจากทุกข์  1
027-01 มหาสีหนาทสูตร พระศาสดาผู้นำสัตว์ออกจากทุกข์   1
027-02 จูฬทุกขักขันธสูตร โทษของกามสุขัลลิกานุโยค และ อัตตกิลมถานุโยค   1
027-03 มหาทุกขักขันธสูตร โทษของกาม   1
027-04 วนปัตถสูตร หลักการอยู่ป่า  1
027-05 เจโตขีลสูตร ตะปูตอกใจ 1
027-06 อนุมานสูตร ลักษณะของคนว่ายาก สอนยาก   1
027-07 มธุปิณฑิกสูตร ธรรมปริยายอ่อนหวานเหมือนขนมหวาน   1
027-08 กกจูปมสูตร ถ้าโกรธก็ไม่ชื่อว่าปฏิบัติตามคำสอน  1
027-09 วิตักกสัณฐานสูตร ขุดรากถอนโคนอกุศลวิตก  1
027-10 เทวธาวิตักกกสูตร วิปัสสนาเป็นเรื่องของความคิด  1
027-11 วัมมิกสูตร จอมปลวกกลางคืนพ่นควัน   กลางวันพ่นไฟ 1
027-12 นิวาปสูตร หมู่เนื้อที่ไม่ติดเหยื่อของนายพราน เปรียบสมณะพรมหมณ์ที่ไม่ติดเหยื่อของวัฎฏะ 1
027-13 รถวินีตสูตร พระปุณณะเถระ ผู้กล่าวกถาวัตถุ ๑๐ 1
027-14 มหาหัตถิปโทปมสูตร ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ปฏิจจสมุปบาท  สัจจะ  ในทวาร ๖ 1
027-15 จูฬหัตถิปโทปมสูตร ปฏิบัติเห็นอริยสัจ จึงมั่นคงในพระรัตนตรัย 1
ร่วมบริจาคแผ่นละ  50  บาท   เงินบริจาคทั้งหมดมูลนิธิรักษ์ธรรมนำไปเผยแผ่รายการพระธรรมตามพระไตรปิฏก 
ทางสถานีวิทยุ  AM1035  วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 21.00-23.00 น.  และ AM1422  วันเสาร์ - วันอาทิตย์  เวลา 11.00-12.00 น. และ 21.00-22.00 น.

มูลนิธิรักษ์ธรรม  โทร.  02-711-5997-8

รายการ MP3 พระธรรมตามพระไตรปิฎก  บรรยายโดย พระอาจารย์สมบัติ  นันทิโก

รหัส ชื่อชุด เนื้อหาโดยสรุป จำนวนแผ่น
027-16 จูฬ- มหาสาโรปมสูตร กิ่ง ใบ สะเก็ด เปลือก กระพี้ และแก่นของพระพุทธศาสนา 1
027-17 ปาสราสิสูตร พระอริยะ รู้ชัดโทษแห่งวัฎฏะ แล้วแสวงหาพระนิพพาน 1
027-18 อลคัททูปมสูตร โทษของการเรียนพุทธพจน์ที่พลาดดุจจับอสรพิษที่หาง 1
  พระไตรปิฎก  เล่มที่  19  ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  ฉบับ 91 เล่ม  
028-00 จูฬโคสิงคสาลสุตร สามัคคีเป็นเบื้องต้น อรหัตผลเป็นที่สุด 1
028-01 มหาโคสิงคสาลสูตร พระมหาเถระผู้เป็นแบบอย่างในพระพุทธศาสนา 1
028-02 มหา - จูฬโคปาลสูตร องค์ของพระภิกษุที่เจริญในพระพุทธศาสนา ๑๑ อย่าง 1
028-03 จูฬ - มหาสัจจกสูตร พระพุทธเจ้าชนะสัจจกนิครนถ์ด้วยรู้อัธยาศัยแล้วตรัสเทศนา 1
028-04 จูฬตัณหาสังขยสูตร ข้อปฏิบัติโดยสังเขปเพื่อความสิ้นตัณหา 1
028-05 มหาตัณหาสังขยสูตร ผู้เผยแพร่มิจฉาทิฎฐิ คือ ผู้ทำลายอาณาจักรของพระชินเจ้า 1
028-06 สาเลยยก- เวรัญชกสูตร ธรรมจริยาเป็นทางสู่อบายและทางสวรรค์ 1
028-07 จูฬเวทัลลสูตร พระเถรีผู้เป็นบัณฑิตตอบปัญหาธรรม 1
028-08 มหาเวทัลลสูตร ปุจฉา  วิสัชนา ของพระเถระผู้มีปัญญาใหญ่ 1
028-09 จูฬ - มหาธัมมสมาทาน จะเลือกสุขปัจจุบันหรือสุขในอนาคตดี 1
028-10 จูฬอัสสปุรสูตร ความเป็นสมณะไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบแต่อยู่ที่ความสิ้นกิเลส 1
028-11 มหาอัสสปุรสูตร ปฏิบัติอย่างนี้จึงจะสมกับความเป็นสมณะ 1
028-12 วีมังสกสูตร รอบรู้ในพระตถาคตเพื่อโสดาปัตติมรรค 1
028-13 พรหมนิมันตนิกสูตร พระพุทธเจ้าโปรดพกพรหมและบริวารผู้มีความเห็นผิด 1
028-14 มารตัชชนียสูตร พระมหาโมคคัลลานะชนะมาร 1
028-15 โกสัมพียสูตร โทษของการขาดเมตตา 1
ร่วมบริจาคแผ่นละ  50  บาท   เงินบริจาคทั้งหมดมูลนิธิรักษ์ธรรมนำไปเผยแผ่รายการพระธรรมตามพระไตรปิฏก 
ทางสถานีวิทยุ  AM1035  วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 21.00-23.00 น.  และ AM1422  วันเสาร์ - วันอาทิตย์  เวลา 11.00-12.00 น. และ 21.00-22.00 น.

มูลนิธิรักษ์ธรรม  โทร.  02-711-5997-8

รายการ MP3 พระธรรมตามพระไตรปิฎก  บรรยายโดย พระอาจารย์สมบัติ  นันทิโก

รหัส ชื่อชุด เนื้อหาโดยสรุป จำนวนแผ่น
  พระไตรปิฎก  เล่มที่  20  ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  ฉบับ 91 เล่ม  
030-00 กันทรกสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝึกภิกษุสงฆ์ให้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิ 1
030-01 อัฏฐนาครสูตร ๑๑  ประตูสู่พระนิพพาน 1
030-02 เสขปฏิปทาสูตร ข้อปฏิบัติสำหรับพระเสข เพื่อมรรคผลนิพพาน 1
030-03 โปตลิยสูตร เจริญกุศลเพื่อกำจัดอกุศลและโทษของกาม 1
030-04 อุปาลิวาทสูตร มนต์กลับใจนี้ดีนักแล 1
030-05 ชีวกสูตร พระพุทธเจ้าทรงเป็นพรหมยิ่งกว่าพรหม 1
030-06 กุกกุโรวาทสูตร คติ  ๒  ของมิจฉาทิฏฐิ  คือ นรกและเดรัจฉาน 1
030-07 อภยราชกุมารสูตร พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักโต้วาทะ 1
030-08 พหุเวทนียสูตร เวทนาในแง่มุมต่างๆ  ความหลากหลายแห่งเวทนา 1
  ปกิณณกะ  
029-00 อาสาฬหบูชา ๔๖ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร 1
029-01 อยู่ที่เป้าหมาย การตั้งเป้าหมายในการศึกษาพระสัทธรรมในยุคปัจจุบัน 1
029-02 มาฆบูชา ๒๕๔๗ การปฏิบัติตามพระโอวาทปาฏิโมกข์ 1
031-00 พรหมวิหาร ธรรมะกำจัดความโกรธ 12
032-00 ไตรสรณคมน์ การถึงพระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์ 7
033-00 พระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณ ขยายความพระนามและพระคุณลักษณะต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า 9
034-00 มหานิทเทส พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เป็นเลิศด้านปัญญาขยายพระธรรมอย่างกว้างขว้างสุขุมลุ่มลึกโดยพิสดาร 7
035-00 จูฬนิทเทส พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เป็นเลิศด้านปัญญาขยายพระธรรมอย่างกว้างขว้างสุขุมลุ่มลึกโดยสังเขป 2
ร่วมบริจาคแผ่นละ  50  บาท  เงินบริจาคทั้งหมดมูลนิธิรักษ์ธรรมนำไปเผยแผ่รายการพระธรรมตามพระไตรปิฏก 
ทางสถานีวิทยุ  AM1035  วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 21.00 - 23.00 น. และ  AM1422  วันเสาร์ - วันอาทิตย์  เวลา 11.00 - 12.00 น. และ 21.00 - 22.00 น.
โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิรักษ์ธรรม  ธนาคารกสิกรไทย  สาขานวนคร  เลขที่บัญชี 405-2-19382-3 โทร : 02-711-5997-8 ,089-780-3136  FAX : 02-382-0403

                          

มูลนิธิรักษ์ธรรม มีวัตถุประสงค์ย่อดังนี้ ศึกษาและบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นทุนภัตตาหาร การศึกษา การรักษาพยาบาล พระภิกษุ สามเณร เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ช่องทางติดต่อเรา

ที่อยู่

  •  

    ๙๘/๖๙ หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

  •  
    โทรศัพท์ : 02-711-5997-8
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…