คลังข่าวพระพุทธศาสนา

ข่าวพระพุทธศาสนา

พระพุทธรูปปางต่างๆ และความเป็นมาของปางพระพุทธรูป

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

เตรียมสร้าง “ราชทิพยอุทยาน” น้อมเกล้าถวาย “ในหลวง-ราชินี”

อริยสัจ 4 กับความสุขของชีวิต

9 โครงการงานสงเคราะห์ วัดต้นแบบของสำนักพุทธ

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 149

มูลนิธิรักษ์ธรรม มีวัตถุประสงค์ย่อดังนี้ ศึกษาและบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นทุนภัตตาหาร การศึกษา การรักษาพยาบาล พระภิกษุ สามเณร เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
๙๘/๖๙ หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ : 02-711-5997-8
Facebook : มูลนิธิรักษ์ธรรม
อีเมล์ : Raksdhamma_foundation@hotmail.com